top of page

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024Lödöse Nygård IK bjuder in sina medlemmar till Årsmöte


Datum: Söndagen 18:e februari

Tid: 18:30

Plats: Klubbhuset, Alevi

 

Föreningen hoppas på god uppslutning i samband med årsmötet där det självklart bjuds på fika.

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast 2024-02-11.


 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/

räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

            ordförande;

b) föreningens ordförande för en tid av ett år;

c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens

ledamöter delta;

e) val av två ersättare för en tid av ett år

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud)

13. Övriga frågor.Välkomna!!!

Styrelsen & Valberedningen

78 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page